Âm Thanh

Nguyễn Thị Minh Châu
Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Thị Minh Châu
Đỗ Bảo
Vũ Văn Lực (Lời: Nguyễn Ngọc Tung)
Lê Xuân Hoan