You are here

CHI HỘI KHÁNH HÒA

Tác giả: 

CHI HỘI KHÁNH HÒA

HỘI VHNT - 34 YEC SANH, TP NHA TRANG - 058.3822835

Nhiệm kỳ II:   2017 - 2022

1. Chi hội trưởng: NS Phan Vũ Kiên Thanh - Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa.
2. Chi hội phó: - NS  Trần Xuân Lâm - Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa.
 & NS Lê Thị Minh Xuân - Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang.

Ngành: Sáng tác (13 người). Lý luận (02 người), Biểu diễn (04 người), Đào tạo (02 người)
Tổng số: 21 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Đơn vị - Chi hội

Tỉnh, thành

1

Nguyễn Ngọc

Anh

1951

ĐV

 

 

BD

2002

Chi hội

Khánh Hòa

2

Nguyễn Văn
Nguyễn Chính

Chính

1952

 

 

 

ST

2010

Chi hội

Khánh Hòa

3

Lê Minh

Đạo

1956

 

 

 

BD

2006

Chi hội

Khánh Hòa

4

Trần

Dũng

1966

ĐV

 

 

ĐT

2017

Chi hội

Khánh Hòa

5

Lê Văn

1979

ĐV

 

 

ST

2021

Chi hội

Khánh Hòa

6

Tố
(Giải thưởng Nhà nước - 2012)

Hải

1937

 

 

 

ST

1973

Chi hội

Khánh Hòa

7

Nguyễn Văn
Văn Hảo

Hảo

1972

ĐV

 

 

LL

2012

Chi hội

Khánh Hòa

8

Nghiêm Sỹ

Hòa

1956

ĐV

Nữ

 

ST

2007

Chi hội

Khánh Hòa

9

Phạm Quang
Quang Huy

Huy

1964

 

 

 

BD

2009

Chi hội

Khánh Hòa

10

Đoàn Văn

Kiện

1944

ĐV

 

 

ST

2005

Chi hội

Khánh Hòa

11

Trần Xuân

Lâm

1960

ĐV

 

 

ST

2015

Chi hội

Khánh Hòa

12

Hình Phước

Liên

1954

ĐV

 

 

ST

1996

Chi hội

Khánh Hòa

13

Huỳnh

Liên

1954

ĐV

 

 

ST

2011

Chi hội

Khánh Hòa

14

Nguyễn Tiến

Liêu

1938

 

 

 

ST

1997

Chi hội

Khánh Hòa

15

Hình Phước
(Giải thưởng NN)

Long

1950

 

 

 

BD

1994

Chi hội

Khánh Hòa

16

Nguyễn Thị Hằng
Lan Anh

Nga

1954

 

Nữ

 

ST

2008

Chi hội

Khánh Hòa

17

Nguyễn Hữu

Phước

1959

 

 

 

ST

2001

Chi hội

Khánh Hòa

18

Trần Anh

Phương

1983

 

 

 

ST

2016

Chi hội

Khánh Hòa

19

Lê Đức

Sang

1952

ĐV

 

 

LL

1999

Chi hội

Khánh Hòa

20

Phan Vũ Kiên

Thanh

1966

 

 

 

ST

2006

Chi hội

Khánh Hòa

21

Lê Thị Minh

Xuân

1974

ĐV

Nữ

 

ĐT

2007

Chi hội

Khánh Hòa

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.