You are here

CHI HỘI BÌNH PHƯỚC

Tác giả: 

CHI HỘI BÌNH PHƯỚC

HỘI VHNT -  THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

Nhiệm kỳ I: 2016 - 2021

1. Chi hội trưởng: NS  Vũ Quang Vượng (Cao Nguyên) - Binh đoàn 16 Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.
2. Chi hội phó:  NS  Ngô Đức Hòa - Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.
Ngành:  Sáng tác (06 người), Đào tạo: (01 người)
Tổng số: 07 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Đơn vị - Chi hội

Tỉnh, thành

1

Nguyễn Văn
Nguyễn Quốc Bảo

Bảo

1960

 

 

 

ST

2013

Chi hội

Bình Phước

2

Ngô Đức

Hòa

1966

 

 

 

ST

2007

Chi hội

Bình Phước

3

Trần Đức

Lâm

1968

ĐV

 

 

ST

2010

Chi hội

Bình Phước

4

Nguyễn Văn
Trung Vinh,
Kinh Luân

Luân

1957

 

 

 

ST

2017

Chi hội

Bình Phước

5

Mai Văn
Mai Quảng

Quản

1958

 

 

 

ST

2010

Chi hội

Bình Phước

6

Trần Cao

Vân

1959

ĐV

 

 

ĐT

2006

Chi hội

Bình Phước

7

Vũ Quang
Cao Nguyên

Vượng

1956

ĐV

 

 

ST

2007

Chi hội

Bình Phước

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.