You are here

CHI HỘI BÌNH DƯƠNG

Tác giả: 

CHI HỘI BÌNH DƯƠNG

HỘI VHNT - 52 BẠCH ĐẰNG, THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT - 0650.3822663

Nhiệm kỳ I: 2017 - 2022

1. Chi hội trưởng: NS  Phạm Đắc Hiến. Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Bình Dương.
2. Chi hội phó:  NS  Phạm Minh Thuận. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương.

Ngành: Sáng tác (05 người), Biểu diễn (01 người)
Tổng số: 06 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Đơn vị - Chi hội

Tỉnh, thành

1

Đoàn Minh

Chương

1969

ĐV

 

 

ST

2016

Chi hội

Bình Dương

2

Võ Đồng

Điền

1952

ĐV

 

 

ST

2001

Chi hội

Bình Dương

3

Nguyễn Văn
Nguyễn Điệp

Điệp

1966

ĐV

 

 

BD

2015

Chi hội

Bình Dương

4

Phạm Đắc

Hiến

1956

ĐV

 

 

ST

1999

Chi hội

Bình Dương

5

Phạm Minh

Thuận

1955

 

 

 

ST

2009

Chi hội

Bình Dương

6

Ngô Phạm

Toán

1976

ĐV

 

 

ST

2021

Chi hội

Bình Dương

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.